Destinationsstrategi Kalmar

Den 25 mars 2024 antogs Destinationsstrategi Kalmar av kommunfullmäktige i Kalmar kommun. Vi vill rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt har bidragit till vår gemensamma färdplan och ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans.

Besöksnäringen är ett komplext ekosystem som består av många olika aktörer som finns inom näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället. Verksamheterna finns också i flera olika branscher. För att utvecklingen ska gå åt rätt håll måste alla aktörer arbeta tillsammans – med en gemensam färdplan och en samsyn kring vilka möjligheter och utmaningar som finns.

Gemensam färdplan

Destinationsstrategi Kalmar är ett gemensamt styrdokument för alla aktörer som på olika sätt arbetar med att utveckla Kalmars besöksnäring. Tillsammans ska vi på ett hållbart sätt utveckla Kalmar som en attraktiv plats och destination för både invånare och besökare. Bolaget Destination Kalmar har en viktig roll som destinationsledare och ska skapa bra förutsättningar för besöksnäringens olika aktörer. Vi ska bland annat skapa arenor för samverkan, där olika aktörer kan mötas så att nya idéer och nya turistiska produkter uppstår.

Fyra portar och sju nycklar

I strategin pekas fyra portar ut, det vill säga fyra teman där det finns extra stor potential för utveckling: Det historiska och kulturella Kalmar, Naturupplevelser i Kalmarregionen, Kreativa möten i Kalmar och Evenemangsstaden Kalmar.

Även sju nycklar lyfts fram, det vill säga strategiska kompetenser som destinationens aktörer tillsammans måste bemästra: Forma och gestalta platser, Gör det enkelt, Välkomna varmt, Fånga digitala möjligheter, Bygg platsvarumärket Kalmar, Gör det tillsammans och Lär och förändra.

Strategin beskriver också den framtid vi vill uppnå och vilka roller de olika aktörerna har.

Bred idéprocess

Destinationsstrategi Kalmar har tagits fram av Destination Kalmar och många aktörer har varit involverade i processen. Under 2023 genomfördes åtta workshoppar med sammanlagt 150 deltagare genomförts och drygt 110 Kalmarbor lämnade input via en enkät.

– Vi har fått med oss många spännande idéer och en tydlig röd tråd är att många vill att Kalmar ska utvecklas med större mod och mer kreativitet. Det är också många som lyfter fram Kalmars läge vid havet som en outnyttjad potential, säger Sylvia Nylin, vd för Destination Kalmar.