Destinationsstrategi

Under 2023 kommer Destination Kalmar att ta fram en destinationsstrategi, som ska ge oss en tydlig inriktning för framtiden. Strategin ska visa hur vi på ett hållbart sätt ska utveckla Kalmar som attraktiv destination.

Arbetet leds av Destination Kalmar och till vår hjälp har vi konsultföretaget Tendensor med Per Ekman och Laila Gibson som processledare. Destinationsstrategin kommer att ta avstamp i den regionala besöksnäringsstrategi som presenterades 2021 och som i sin tur bygger i sin tur på den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring.

Vad ska vi göra?

Vi ska ta fram en strategi för Kalmar som besöksdestination. Strategin ska utgå från Kalmars unika kvaliteter och ge oss en gemensam färdplan för det fortsatta utvecklingsarbetet. Den ska bland annat visa vilken position Kalmar bör ta för att särskilja sig från andra destinationer och vilka upplevelser vi ska utveckla. Strategin ska också visa hur samverkan mellan olika aktörer ska se ut för att ge oss så bra förutsättningar som möjligt. Utvecklingen ska ske på ett hållbart sätt och vi ska ta hänsyn till de förväntningar och krav som finns hos dagens och morgondagens besökare.

Vem kommer att delta?

Vi vet att det finns ett stort engagemang för Kalmars utveckling och det vill vi ta vara på. För att ge så många som möjligt chansen att bidra till processen hålls en serie workshops med besöksnäringens aktörer och andra intressenter. Alla som vill har också haft möjlighet att lämna input via en enkät.

Mer information om arbetet kommer att presenteras efter hand.