Processens faser

Arbetet med att ta fram Destinationsstrategi Kalmar pågick under perioden mars–september 2023 och inkluderade följande faser.

Omvärldsanalys och trender

Det finns en rad skeenden i vår omvärld som påverkar Kalmars förutsättningar att vidareutvecklas som plats och besöksdestination. Vi har därför kartlagt och bedömt trender och tendenser utifrån ett Kalmarperspektiv. Utgångspunkten har varit de trender som beskrivs i den regionala besöksnäringsstrategin.

Kartläggning av Kalmars förutsättningar

För att strategin ska grundas på Kalmars särskilda förutsättningar har vi gjort en analys av Kalmars styrkor och svagheter som plats och besöksdestination. Kartläggningen har gjorts utifrån tre perspektiv: platsen, upplevelserna och aktörerna.

En involverande idéprocess

Vi har genomfört en bred idéprocess, där olika intressenter har bidragit med kompetens och idéer. Destinationsstrategi Kalmar är därmed förankrad hos personer och organisationer som kan och vill påverka Kalmars utveckling.

Under perioden april–maj 2023 arrangerades åtta workshoppar som tillsammans engagerade cirka 150 personer. Allmänheten fick möjlighet att medverka via en digital enkät, där drygt 110 personer tog chansen att ge sin syn på Kalmar och framtiden.