Kvalitetspolicy

Destination Kalmars uppdrag är att på ett hållbart sätt utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som destination i samverkan med näringslivet.

Bolaget ska genom destinationsutveckling bidra till att Kalmar är en attraktiv plats året runt för såväl invånare som besökare. Bolaget ska utveckla och förvalta platsvarumärket Kalmar, utveckla Kalmar som mötes- och evenemangsdestination, erbjuda attraktiva arenamöjligheter, bedriva turistinformativ verksamhet och utveckla platsens värdskap, bedriva verksamhet i gästhamnen samt i samverkan med Statens Fastighetsverk ansvara för och utveckla verksamheten på Kalmar Slott.

Bolagets organisation och arbetssätt ska kontinuerligt anpassas för att säkerställa att vi med hög kvalitet gör rätt saker, i linje med vårt uppdrag. All vår personal har ett ansvar i att följa principerna nedan och säkerställa kvalitet i allt vi gör.

Vi sätter kunden/besökaren i fokus

Vi sätter kunden/besökaren i fokus och anpassar våra produkter och tjänster så att de möter deras behov på kort och lång sikt. Ambitionen är att alltid överträffa deras förväntan. Inom bolaget följer vi de lagar, förordningar, normer och kontraktskrav som är gällande mot våra verksamheter. Vi genomför årligen kundundersökningar på Kalmar Slott, på Kalmar Turistcenter och i Kalmar Gästhamn för att verifiera kundernas krav och behov för analys och vidare utveckling.

Vi har fokus på kompetens och omvärldsbevakning

Vi strävar efter att ha den kompetens som krävs för att möta kunders och samhällets behov och för att nå våra mål. Vi vill utveckla medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

Vi tar ansvar för kvalitet och hållbarhet

I vår verksamhet kommunicerar vi med ett stort antal företag, organisationer och människor. Det ger oss möjlighet att påverka våra intressenter. Genom samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar som möter behoven.

Vi arbetar systematiskt

Bolaget tar varje år fram en verksamhetsplan som tar avstamp i vårt ägardirektiv. Utifrån våra mål formulerar vi strategier och aktivitetsplaner för våra verksamhetsområden. Verksamhetsplanen ligger till grund för hur vi leder, styr och följer upp verksamheten.

Denna kvalitetspolicy är i linje med bolagets värderingar och övriga policyer, såsom Miljöpolicy och Arbetsmiljöpolicy vilka är samlade i vårt ledningssystem. Den uppdaterades senast 2023-04-27.