Miljöpolicy

Destination Kalmars uppdrag är att på ett hållbart sätt utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som destination i samverkan med näringslivet.

Bolaget ska genom destinationsutveckling bidra till att Kalmar är en attraktiv plats året runt för såväl invånare som besökare. Bolaget ska utveckla och förvalta platsvarumärket Kalmar, utveckla Kalmar som mötes- och evenemangsdestination, erbjuda attraktiva arenamöjligheter, bedriva turistinformativ verksamhet och utveckla platsens värdskap, bedriva verksamhet i gästhamnen samt i samverkan med Statens Fastighetsverk ansvara för och utveckla verksamheten på Kalmar Slott.

Baserat på vår miljöaspektsanalys är det förbrukning av vatten, energi, papper samt avfall som innebär störst miljöpåverkan.

Destination Kalmar AB ska:

  • leverera tjänster, produkter och aktiviteter på ett sådant sätt att miljöpåverkan blir minsta möjliga avseende vatten, energiförbrukning, avfall och papper. En viktig del i detta blir att öka den digitala kommunikationen och samtidigt minska kommunikation i print. Dessutom ska bolaget verka för att energiförbrukningen i de fastigheter där verksamhet bedrivs är miljöeffektiv.
  • ställa miljökrav på de entreprenörer, arrangörer och leverantörer som bolaget samarbetar med, avseende materialval, utbildning och arbetsmetoder. Vid upphandling ska som lägsta krav nyttjas Kalmar kommuns upphandlingspolicy.
  • informera internt om de lagar och krav som företaget ska följa inom miljöområdet.
  • utvärdera regelefterlevnad inom miljöområdet och kontinuerligt följa upp verksamhetens miljöpåverkan för att ytterligare miljöanpassa verksamheten.
  • åta sig att skydda miljön genom att i all kommunikation med våra intressenter – särskilt kunder och evenemangsarrangörer, förmedla vikten av att ha en hög ambition och kunskap gällande minimal miljöpåverkan och hållbarhet.

Denna policy är i linje med Destination Kalmar AB:s övriga policyer och värderingar och finns i bolagets ledningssystem. Den uppdaterades senast 2023-04-27.